WEB4
ปีการศึกษา 2562

หากมีปํญหาในการใช้งาน
ระบบรับสมัคร ติดต่อ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.2 โทร 0-2939-8364-5
(เวลา 8.30 - 16.30)

ประกาศผลสอบ
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ประกาศผลสอบ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจับฉลาก ประจำปีการศึกษา 2562
 
ที่ โรงเรียน จำนวนที่ ผ่านจับฉลากได้ แผนการรับรวม
  สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต - -
 
  สหวิทยาเขตนวลจันทร์
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต - -
 
  สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต - -
 
  สหวิทยาเขตรัชโยธิน
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต - -
 
  สหวิทยาเขตวังทองหลาง
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต - -
 
  สหวิทยาเขตวิภาวดี
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต - -
 
  สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
1  พรตพิทยพยัต 25  60
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 25 60
 
  สหวิทยาเขตเสรีไทย
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต - -
 
  สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต - -
 
  สหวิทยาเขตราชนครินทร์
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต - -
 
  สหวิทยาเขตเบญจสิริ
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต - -
 
  รวมจำนวนในเขตพื้นที่ 25 60