WEB4
ปีการศึกษา 2562

หากมีปํญหาในการใช้งาน
ระบบรับสมัคร ติดต่อ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.2 โทร 0-2939-8364-5
(เวลา 8.30 - 16.30)

ประกาศผลสอบ
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ประกาศผลสอบคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562
 
ที่ โรงเรียน จำนวนที่ผ่านการคัดเลือก (ตัวสำรอง) แผนการรับรวม รวมจำนวนที่รับ
กลุ่ม xxx 4 xxxx กลุ่ม xxx 5 xxxx กลุ่ม xxx 6 xxxx
  สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
1  นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 30(10)  72(15)  102 102
2  นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 36(56)  30(51)  36(12)  102 102
3  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 22  12  66 34
4  มัธยมวัดหนองจอก 27  30 27
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 115 114 36 300 265
 
  สหวิทยาเขตนวลจันทร์
5  นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 26(6)  22(3)  66 48
6  รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 25  30 25
7  ลาดปลาเค้าพิทยาคม 22  30 22
8  สตรีวิทยา ๒ 143(7)  55(1)  126 198
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 216 77 - 252 293
 
  สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
9  เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 30 8
10  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 72(3)  60(8)  132 132
11  เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 23(28)  22(2)  102 45
12  นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 60(10)  72(17)  132 132
13  รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 36 6
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 169 154 - 432 323
 
  สหวิทยาเขตรัชโยธิน
14  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 30  30 30
15  ราชวินิตบางเขน 29  16  72 45
16  สารวิทยา 36(10)  30(15)  66 66
17  หอวัง 72(30)  35(19)  107 107
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 167 81 - 275 248
 
  สหวิทยาเขตวังทองหลาง
18  เทพลีลา 30(5)  30 30
19  นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 36(11)  60(38)  96 96
20  บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 72(8)  72(10)  144 144
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 138 132 - 270 270
 
  สหวิทยาเขตวิภาวดี
21  ดอนเมืองจาตุรจินดา 30 4
22  ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 29  20  66 49
23  ฤทธิยะวรรณาลัย 72  36  31  138 139
24  ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 30  36 30
25  สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 36  36 36
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 171 56 31 306 258
 
  สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
26  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 36(5)  60(15)  96 96
27  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 29  33  132 62
28  พรตพิทยพยัต 36(10)  36 36
29  ราชดำริ 21  30 21
30  ศรีพฤฒา 12  72 20
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 130 105 - 366 235
 
  สหวิทยาเขตเสรีไทย
31  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 72(10)  60(15)  132 132
32  บางกะปิ 36(10)  29  26  108 91
33  เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 36(12)  37(10)  72 73
34  สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 36(3)  36(1)  72 72
35  สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 36 8
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 188 162 26 420 376
 
  สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
36  สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 36(15)  36(15)  36(15)  108 108
37  สุรศักดิ์มนตรี 72(10)  72 72
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 108 36 36 180 180
 
  สหวิทยาเขตราชนครินทร์
38  นนทรีวิทยา 13  36 13
39  วัดสุทธิวราราม 108(24)  108 108
40  สตรีศรีสุริโยทัย 72(5)  20  102 92
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 193 20 - 246 213
 
  สหวิทยาเขตเบญจสิริ
41  ปทุมคงคา 9(5)  36 9
42  พระโขนงพิทยาลัย 33  36 33
43  วชิรธรรมสาธิต 36(22)  20  72 56
44  สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 48  41  132 89
45  สิริรัตนาธร 23(5)  30(14)  60 53
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 149 91 - 336 240
 
  รวมจำนวนในเขตพื้นที่ 1,744 1,028 129 3,383 2,901