WEB4
ปีการศึกษา 2562

หากมีปํญหาในการใช้งาน
ระบบรับสมัคร ติดต่อ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.2 โทร 0-2939-8364-5
(เวลา 8.30 - 16.30)

ประกาศผลสอบ
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ประกาศผลสอบ สอบคัดเลือก (แข่งขันสูง) ประจำปีการศึกษา 2562
 
ที่ โรงเรียน จำนวนที่ผ่านการคัดเลือก (ตัวสำรอง) แผนการรับรวม
  สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
1  นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 449(24)  270
2  นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 375(111)  243
3  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 252  192
4  มัธยมวัดหนองจอก 495  297
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1,571 1,002
 
  สหวิทยาเขตนวลจันทร์
5  นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 432  324
6  สตรีวิทยา ๒ 546(340)  351
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 978 675
 
  สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
7  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 346(36)  216
8  เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 428(229)  270
9  นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 394(72)  243
10  รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 350  288
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1,518 1,017
 
  สหวิทยาเขตรัชโยธิน
11  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 446(29)  270
12  สารวิทยา 439(7)  270
13  หอวัง 529(100)  324
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1,414 864
 
  สหวิทยาเขตวังทองหลาง
14  เทพลีลา 400(65)  243
15  นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 360(48)  216
16  บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 525  324
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1,285 783
 
  สหวิทยาเขตวิภาวดี
17  ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 468  288
18  ฤทธิยะวรรณาลัย 532  324
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1,000 612
 
  สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
19  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 570(15)  351
20  พรตพิทยพยัต 375(27)  237
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 945 588
 
  สหวิทยาเขตเสรีไทย
21  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 495(40)  297
22  บางกะปิ 526  324
23  เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 612(115)  378
24  สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 385(1)  243
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,018 1,242
 
  สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
25  สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 225(11)  135
26  สุรศักดิ์มนตรี 478  270
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 703 405
 
  สหวิทยาเขตราชนครินทร์
27  วัดสุทธิวราราม 397  243
28  สตรีศรีสุริโยทัย 228(17)  144
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 625 387
 
  สหวิทยาเขตเบญจสิริ
29  วชิรธรรมสาธิต 540(72)  324
30  สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 292  243
31  สิริรัตนาธร 513(63)  324
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1,345 891
 
  รวมจำนวนในเขตพื้นที่ 13,402 8,466